BBA (นานาชาติ) คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ผงาด เป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ACCA

หลักสูตร BBA (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) เป็นเวลา 5 ปี ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
การรับรองมาตรฐาน ACCA มีผลให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีในหลักสูตร BBA (นานาชาติ) ของคณะได้รับการยกเว้นการสอบหลายวิชาของ ACCA ซึ่งเป็นการสอบรับรองคุณภาพของนักบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ความภาคภูมิใจครั้งนี้สะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตรชั้นนำของ BBA (นานาชาติ) จุฬาฯ ถือเป็นความสำเร็จระดับโลก และเป็นความก้าวหน้าของคณะฯ อีกวาระหนึ่ง
© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved