คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี รศ.ดร.ประจิต หาวัตร และผศ.ดร.จุฑาทิพย์ อัสสะบำรุงรัตน์

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี รศ.ดร.ประจิต หาวัตร และผศ.ดร.จุฑาทิพย์ อัสสะบำรุงรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี และ รศ.ดร.ประจิต หาวัตร ในโอกาสที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   อีกทั้ง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ อัสสะบำรุงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ...

Continue reading

นิสิต BBA Chula ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดระดับโลก LOREAL Brandstorm

นิสิต BBA Chula ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดระดับโลก LOREAL Brandstorm ท่ามกลางข่าวการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังมีข่าวดีที่นิสิต BBA Chula ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดระดับโลก LOREAL Brandstorm ซึ่งทีมผู้ชนะจะได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไป ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ทีมที่ชนะลำดับที่ 2-4 เป็นนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และเพื่อนนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมดเช่นกัน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนในความพยายามและมุ่งมั่นจนคว้าชัยชนะมาได้   In...

Continue reading

“จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 23 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย”

“จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 23 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย” โดย THE Impact Ranking ปี 2021 ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคมโลก 1,115 แห่ง ถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับด้วยผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของจุฬาฯ (Chula Innovations for Society) https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Continue reading

BBA (นานาชาติ) คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ผงาด เป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ACCA

BBA (นานาชาติ) คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ผงาด เป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ACCA หลักสูตร BBA (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) เป็นเวลา 5 ปี ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว การรับรองมาตรฐาน ACCA มีผลให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีในหลักสูตร BBA (นานาชาติ) ของคณะได้รับการยกเว้นการสอบหลายวิชาของ ACCA ซึ่งเป็นการสอบรับรองคุณภาพของนักบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ความภาคภูมิใจครั้งนี้สะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตรชั้นนำของ...

Continue reading

© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved